Algemene voorwaarden

Sport & Health Center Bodycheck

Algemene voorwaarden

1. Voor elke inschrijving geldt dat voor de maand van inschrijving een pro rato bedrag wordt berekend voor de resterende dagen van de inschrijfmaand. De officiële start van de vaste abonnementsperiode is de 1e dag van de eerstvolgende maand.

2. De 3 en 12 maanden abonnementen worden aan het eind van de eerste contractperiode automatisch omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd met 1 ( kalender ) maand opzegtermijn.

3. Voor de overeenkomst met kinderen met een leeftijd tot en met 16 jaar geldt een opzegtermijn van één volle contributiemaand.

4. Minderjarigen tot 14 jaar die zelfstandig willen sporten dienen te sporten onder de directe begeleiding en verantwoordelijkheid van een volwassene welke ook een actief abonnement heeft afgesloten bij Sport & Health Center Bodycheck.

5. Wanneer het jeugdlid 17 jaar geworden is gaat het abonnement automatisch om in een volwassen lidmaatmaatschap van 3 maanden met de daarbij behorende tarieven. Wanneer men wenst een jaarabonnement aan te gaan dient men dit aan te geven bij de balie medewerker.

6. Bij een wijziging in het abonnement- en/ of adresgegevens is de klant zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de klant.

7. De abonnementsgelden dienen maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.

8. Bij het niet ( tijdig ) betalen van de abonnementsgelden worden per maand, per aanmaning € 7,50 administratie kosten in rekening gebracht. Alle kosten van incasso en gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de nalatige deelnemer.

9. Ingeval van niet (tijdige) betaling van de abonnementsgelden kan een lid de toegang tot Sport & Health Center Bodycheck worden ontzegd tot het achterstallige bedrag is voldaan.

10. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de faciliteiten van Sport & Health Center Bodycheck blijft de klant verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting.

11. Indien u het abonnement zou willen beëindigen, dan kan dit per email, schriftelijk of met een uitschrijf formulier verkrijgbaar bij Sport & Health Center Bodycheck. Alleen schriftelijke of opzeggingen per email worden in behandeling genomen, dus niet mondeling of telefonisch. Na het verwerken van de opzegging ontvangt het lid altijd een bevestiging van uitschrijving, dit op dezelfe manier als hoe het lid heeft opgezegd.

12. Indien u twee weken na opzegging geen bevestiging van ons heeft ontvangen dient u contact met ons op te nemen.

13. Na een beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd.

14. Iedere deelnemer vanaf 15 jaar ontvangt bij inschrijving een ledenpas die strikt persoonlijk is.Deze ledenpas dient voor aanvang van iedere les of training te worden gescand bij de balie. U dient uw ledenpas altijd bij zich te hebben. U betaalt 3 euro borg voor deze kaart en bij verlies of diefstal wordt er € 3,00 in rekening gebracht voor een nieuw pasje.

15. Sport & Health Center Bodycheck behoudt zich het recht om eenmalig jaarlijks de abonnementstarieven te wijzigen volgens het algemene prijsindexcijfer.

16. Een wijziging wordt tenminste één maand voor de datum van ingang aangekondigd.

17. Het verzuimen van lessen of trainingen is voor eigen verantwoording en geeft geen recht op teruggave van reeds betaalde c.q. vermindering van verschuldigde bedragen

18. Voor onze leden hebben wij een speciale regeling bij zwangerschap of blessure. U kunt uw abonnement tijdelijk bevriezen in geval van een zwangerschap / blessure/ ziekte. Dit  is mogelijk voor een maximale duur van 2 maanden en bij een zwangerschap tot 2 maanden na de vermoedelijke bevallingsdatum. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure / ziekte. De bevriezing start op de 1e van de nieuwe maand na ontvangst van het bewijsstuk.

19. Vraag naar de voorwaarden bij de balie, deze regeling geldt niet met terugwerkende kracht.

20. Ieder lid hoort zich te gedragen volgens de huisregels van Bodycheck ( ter inzage bij de balie en de kleedkamers ). Bij het breken van de huisregels kan de toegang tot Sport & Health Center Bodycheck geweigerd worden zonder restitutie van het lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.

21. Bodycheck behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag klanten te weigeren en abonnementen voortijdig / per direct te beëindigen waarbij de verplichting tot betaling onverminderd blijft.

22. Leden van Bodycheck kunnen een introducé meenemen. Het lid van Bodycheck is verplicht  hun introducé aan te melden bij de baliemedewerker of fitness/ groepsles instructeur.

23. Een introductie training is gratis maar dezelfde persoon mag maximaal 1x per 4 maanden geïntroduceerd worden. Anders betaald de introducé € 9,00 voor een losse training, dit bedrag dient vooraf betaald te worden. Het lid is gedurende het verblijf in Bodycheck verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van zijn of haar gast(en).

24. De directie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een introducé de toegang te weigeren.

25. Het deelnemen aan de trainingen en het daar mede gebruik maken van het Sport & Health Center Bodycheck geschiedt geheel voor eigen risico.

26. Iedere deelnemer is uitdrukkelijk aansprakelijk voor de door hem/haar, opzettelijk of uit onachtzaamheid, in of aan Sport & Health Center Bodycheck aangebrachte schade in welke vorm dan ook. Sport & Health Center Bodycheck wijst iedere aansprakelijkheid dienaangaande af.

27. Sport & Health Center Bodycheck is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct of indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden.

28. Leden en of introducé(e)s maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van Sport & Health Center Bodycheck. Bodycheck sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade tijdens het verblijf bij Bodycheck, waarbij al dan niet gebruik gemaakt wordt van de aanwezige faciliteiten.

29. Leden en introducé(e)s wordt vooraf aangeraden een medische keuring te laten doen.

30. Sport & Health Center Bodycheck behoudt zich het recht voor om het sportcentrum te sluiten voor een maximum van 14 dagen per jaar m.u.v. feestdagen, zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.